مشتریان محترم منتظر محصولات جدید در آینده نزدیک از شرکت فرآوردهای گوشتی آندره باشید.

حضور شرکت فرآوردهای گوشتی آندره در نمایشگاه منطقه آزاد اروند واقع در خرمشهر