نمایشگاه منطقه آزاد اروند

حضور شرکت فرآوردهای گوشتی آندره در نمایشگاه منطقه آزاد اروند واقع در خرمشهر