بازدید دوره ای مدیران از مناطق

 شرکت فرآورده های گوشتی آندره در روز دوشنبه مورخ 99/08/19 اقدام به بازدید حضوری از مناطق 6 و 7 و 11 شهر تهران کردند. هدف از این بازدیدها دریافت پیشنهادات و انتقادات مشتریان در جهت بهبود محصولات ،افزایش تنوع بوده است.

در این بازدید گزارشی مبتنی بر تولید و تنوع محصولات جدید نوشته شده است ،تا پیگیری های لازم در این زمینه انجام شود. 


Notice: Undefined offset: 9 in /home/andre/public_html/templates/andre/html/com_content/article/news.php on line 145