Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
ضروری

میزان مصرف سوسیس و کالباس و ناگت شما در یک ماه حدودا چند وعده است ؟
ضروری
در یک ماه اخیر از چه مارک هایی خرید کرده اید ؟
ضروری
در انتخاب یک محصول کدام مورد برای شما اهمیت بیشتری دارد ؟
ضروری
کدامیک از انواع محصولات آندره را مصرف نموده اید ؟
ضروری
میزان رضایت شما از کیفیت محصولات آندره پس از استفاده چگونه بوده است ؟
ضروری
به نظر شما کدام روش تبلیغات برای آگاهی از تنوع محصولات آندره موثر تر است ؟
ضروری
لطفا هرگونه نظر و پیشنهادات خود را در ارتباط با محصولات آندره به طور خلاصه بنویسید:
Invalid Input