• همبرگر 30%

  همبرگر 30%

 • همبرگر 60%

  همبرگر 60%

 • کباب لقمه 70%َ

  کباب لقمه 70%َ

 • همبرگر 75 %

  همبرگر 75 %

 • همبرگر 90%

  همبرگر 90%

 • رویال برگر 95%

  رویال برگر 95%

 • اسموکی برگر90%

  اسموکی برگر90%

همبرگر 30%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 30% ، سویا ، نمک تصفیه شده خوراکی ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 14.69
 • قند : 8.91
 • انرژی : 220
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میشود به صورت سرخ شده در روغن مایع استفاده گردد

همبرگر 60%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 60% ، سویا ، نمک تصفیه شده خوراکی ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 14.9
 • قند : 1.97
 • انرژی : 200
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میشود به صورت سرخ شده در روغن مایع استفاده گردد

کباب لقمه 70%َ

 • ترکیبات : گوشت قرمز 70% ، سویا ، نمک تصفیه شده خوراکی ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 16.84
 • قند : 1.79
 • انرژی : 230
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میشود به صورت سرخ شده در روغن مایع استفاده گردد

همبرگر 75 %

 • ترکیبات : گوشت قرمز 75% ، سویا ، نمک تصفیه شده خوراکی ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 16.38
 • قند : 0.81
 • انرژی : 220
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میشود به صورت سرخ شده در روغن مایع استفاده گردد

همبرگر 90%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 90 % ، سویا ، نمک تصفیه شده خوراکی ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 15.82
 • قند : 1.82
 • انرژی : 210
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میشود به صورت گریل استفاده گردد

رویال برگر 95%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 95% ، سویا ، نمک تصفیه شده خوراکی ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 15.86
 • قند : 1.79
 • انرژی : 210
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میشود به صورت گریل همراه با یک لایه بیکن و پنیر استفاده گردد

اسموکی برگر90%

 • ترکیبات : گوشت قرمز 90% ، سویا ، نمک تصفیه شده خوراکی ، سایر افزودنی های مجاز
 • چربی : 15.82
 • قند : 1.82
 • انرژی : 210
 • پیشنهاد مصرف : پیشنهاد میشود به صورت گریل همراه با پنیر استفاده گردد