جذب و آموزش در شرکت آندره

تخصصی بودن حوزه کاری شرکت آندره باعث شده تا جذب و آموزش نیروها چه آن هایی که تازه به ما پیوسته اند و چه نیروهای با سابقه برای شرکت مهم و حیاتی باشد. به همین دلیل واحد جذب و آموزش شرکت آندره به جذب و آموزش نیروهای تازه وارد و همین طور آموزش و بروز رسانی دانش سایر بخش ها اهتمام ویژه دارد. نیروهایی که برای کار در این شرکت جذب می شوند باید دوره های آموزشی مربوط به آن را طی کنند که یک فرآیند مداوم می باشد.

    * فرمت‌های قابل قبول: PDF, Word, JPG * حداکثر حجم مجاز: 5MB